Karl-Heinz Kubatschka begr%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BDt Franziska Franke im K%EF%BF%BD%EF%BF%BDlner Alpenverein © Deutscher Alpenverein Sektion Rheinland-Köln

Karl-Heinz Kubatschka begr%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BDt Franziska Franke im K%EF%BF%BD%EF%BF%BDlner Alpenverein

© Deutscher Alpenverein - Sektion Rheinland-Köln - Kölner Alpenverein